บุคลากร

Tanunchai Boonnuk

ประธานประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

วุฒิการศึกษา:

(วศ.บ.) อนามัยสิ่งแวดล้อม 

(วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(วศ.ม.) อุปกรณ์ชีวการแพทย์ 

(ส.ม.) ชีวสถิติ
(วศ.ด.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(ส.ด.) การจัดการสาธารณสุขเชิงประจักษ์

สาขาที่ถนัด: 

สาธารณสุขศาสตร์

E-mail:tanunchai.boo@lru.ac.th

Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/tanunchai_boo/

Kirati Poomphakwaen

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น

วุฒิการศึกษา: 

สด.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

ระบาดวิทยา

E-mail:kirati.poo@lru.ac.th

Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/kirati_poo

Rattawan Sirilaug

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Computer Science) University of Manchester, UK
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

E-mail: rattawan.sir@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/rattawan_sir/

Maturot Chalamat

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.มธุรส ชลามาตย์

วุฒิการศึกษา:

Dr.PH. The University of Melbourne

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

สาธารณสุขศาสตร์, อนามัยครอบครัว, การประเมินโครงการ,  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

E-mail:maturot.cha@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/maturot_cha/

Orathai Panpetch

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อรทัย ปานเพชร(ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา: 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  การสร้างเสริมสุขภาพ

สาขาที่ถนัด:

ด้านเพศศึกษา, อนามัยการเจริญพันธ์, พฤติกรรมสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, อนามัยชุมชน

Email:orathai.pan@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/orathai_pan/

Jarin Yonphan

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์

วุฒิการศึกษา: 

ส.ด. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กำลังศึกษาต่อ)

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(สุขศึกษา) ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์(รังสีเทคนิค) รร.รังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สาขาที่ถนัด:

Public health
Health media
Community health

Email:jarin.yon@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/jarin_yon/

Bunliang Suphim

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ

วุฒิการศึกษา:

พ.ศ. 2552   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2549   วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2547  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่ถนัด:

Pharmacology of herb

Food microbiology

Email:bunliang.sup@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/staff/bunliang_sup

Wiraya Witoteerasan

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์

วุฒิการศึกษา:

พย.บ. พยาบาลศาสตร์
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

พยาบาลศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

E-mail:wiraya.poo@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/wiraya_wit/

Natchareeya Kumyoung

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัจฉรียา คำยัง

วุฒิการศึกษา:

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ส.ม. อนามัยสิ่งแวดล้อม
ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

พฤติกรรมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email:natchareeya.kum@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/natchareeya_kum/

Rungkarn Inthawong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

วุฒิการศึกษา: 

Ph.D.(Health and Wellbeing) Sheffield Hallam University, UK
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่ถนัด:

Epidemiology

Community Health 

Health Promotion

Email:rungkarn.int@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/Rungkarn_int/

Chakrit Pong-inwong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี

วุฒิการศึกษา:

วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์
ส.ม.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ปร.ด.สาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

1.อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.มลพิษกับสิ่งแวดล้อม 3.การควบคุมมลพิษทางอากาศ 4.จุลินทรีย์ในอากาศ 5.ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

E-mail:Piyapong.cho@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/Piyapong_cho

Nadchanan Wongchalee

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:Nadchanan.won@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/Nadchanan_won

Chakrit Pong-inwong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.นนวรรณ ดวงหัสดี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:chakrit_pon@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/chakrit_pon

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH