24 – 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

24 – 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting
ขอขอบคุณท่านวิทยากร
ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล(อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา)
อาจารย์อภิชา ปลัดกอง(อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป)
อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และอาจารย์ภัทรานุช ผงสุข(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเเคมี)
เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มามอบความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์