หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ภาควิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร  

1.รหัสและชื่อหลักสูตร        ภาษาไทย            วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์              ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Science Program in Public Health
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย)         วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อย่อ (ไทย)          วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     Bachelor of Science  (Public Health) ชื่อย่อ (อังกฤษ)      B.Sc.  (Public Health)

 3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1      รูปแบบ 

                     หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ทางวิชาชีพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตาม(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และ พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

          5.2       ประเภทของหลักสูตร

                      หลักสูตรทางวิชาชีพ

          5.3      ภาษาที่ใช้  

                     ภาษาไทย

          5.4      การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.5      ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

                     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

          5.6      การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  • สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2554 กำหนดการเปิดสอน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

  •  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

  • ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2559

  •   ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

  • ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559

7.       ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หรือตาม(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ภายในปีการศึกษา 2562

8.      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานและองค์กร ดังนี้

8.1   นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

8.2   นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานราชการ, และสังกัดกระทรวงอื่นๆ

8.3   นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานเอกชน

8.4   นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

8.5   อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH