สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ดวงหัสดีในวาระได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ดวงหัสดี (อาจารย์แม่อ้อย❤️ สาสุขศูนย์ขอนแก่น)” ในวาระได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 💐💐💐28 ตุลาคม 2563