ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา 2562 

งานสาธารณสุขสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สะเร็นเหลาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สรุปผลรางวัล และสรุปผลการแข่งขัน

1 ผลการแข่งขันกีฬาสากล

งานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล

รายชื่อนักกีฬาฟุตซอล

นายเนติพงษ์  สอนประเทศ

นายนิพนธ์  สุตพรม

นายภูมินทร์  กับไชย

นายพีรยุทธ  กุหลาบหอม

นายสายชล  พลหนองหลวง

นายธนพงษ์  สมบัติมี

นายภูวนารถ แก้วพรม

นายยุทธภัณฑ์ ขัติสอน

นายนรินทร์ธร ภิรมย์ราช

นายพงศกร  กองค้า

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเต้นแอโรบิค

รายชื่อนักกีฬาแอโรบิค

นางสาวณิชกานต์  สมบูรณ์

นางสาวสุกัญญา  ปัดถา

นางสาววิภาพร  คำมงคุณ

นางสาวสาวิตรี  ลมสมบุตร์

นายวีระศักดิ์  สีทาดี

นายพงษ์พัฒน์  เพ็งกระโจม

นางสาวประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์

นางสาวพลอยวรรณ  อักษรไทย

นางสาวกัลยาณี  ชนชิต

นางสาวพัชรนันท์  มงคลวีรเกียรติ

นางสาวสายชล  ขอบทอง

6.2 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันวิ่ง 11 ขา

          ผู้เข้าแข่งขัน

นางสาวสุพรรณรัตณ์  ภาหวัน

นางสาวนลิน  หงษ์บุดดี

นางสาวทิคัมพร  คาวระสมบัติ

นางสาวอัณศยา อิสิ

นายวันเฉลิม  วรรณไชย

นางสาวสุดารัตน์  กันดา

นายธีรพัฒน์  สุภาพ

นายจิตรกร  สรณ์คูณแก้ว

นายภูมินทร์  กับไชย

นายนิพนธ์  สุตพรม

2. ผลการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

1. รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข

ผู้เข้าแข่งขัน

1)นายภูมิชัย ตะโนนศรี

2)นายพงศกร กองค้า

2. รางวัลชนะเลิศ วิจัยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค

ผู้เข้าแข่งขัน

1) นางสาวญาดา เชิญชัยภูมิ

2) นางสาวนิติพร ขันขวา

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม งานบริการวิชาการ

ผู้เข้าแข่งขัน

1)นางสาวพรวิไล ด่างตาดทอง

2)นางสาวนนทกร รอดบุญ

3)นางสาวฐนิดา ชาติชา


  ผลงานนักศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 1 เรื่อง และระดับ “ดีมาก” จำนวน 1 เรื่อง นอกจากนี้นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับ”ดี” จำนวน 1 เรื่อง  

    

ผลงานนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH