ปรัชญา

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1. ปรัชญา

บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องมีความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และการสาธารณสุขในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างนวัตกรรมสุขภาพจากงานวิจัย ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้

1.2 ความสำคัญ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นนักวิชาการสาธารณสุข มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและการส่งต่อ การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

1.3 วัตถุประสงค์

          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้                                               

          1.3.1 ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข

          1.3.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข

          1.3.3 ผู้เรียนสามารถดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้

          1.3.4 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับ บุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม

          1.3.5 ผู้เรียนสามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

          1.3.6 มีทักษะในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

          1.3.7 ผู้เรียนสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

          1.3.8 ผู้เรียนสามารถสื่อสารปัญหาทางสาธารณสุขและแนวทางป้องกันแก้ไข รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพแก่สาธารณชนได้

          1.3.9 ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร การบริหารวิชาการ การบริหารองค์กร และการสนับสนุนงานทางด้านสาธารณสุข

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH