ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในปี พ.ศ. 2542 มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. (สุขศึกษา) และต่อมามีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ค.บ.(สุขศึกษา) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2547

ในปี พ.ศ.2547-2549 เริ่มต้นหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) และ ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2550 เป็น วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) จนถึงปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง (พ.ศ. 2547 – 2553)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพร เหลืองบุตรนาค (พ.ศ.2554-2556)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ปานเพชร (พ.ศ.2557-2559)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน)