ประกันคุณภาพ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาาวิชาสาธารณสุขศาสตร์